Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel Törökbálinton

2017. április 26-án Törökbálinton jártunk, ahol egy nemzetközi projekt részleteit ismerhettük meg. Klaszterünket Molnár László, vezető tanácsadónk képviselte.

footer befektetofooter torokbalint footer norwaygrants footer miniszterelnokseg

 

Alapinformációk a NORMA projektről

 • A Norvég Alap által nyújtott támogatás összege: 275 millió forint.
 •      Kivitelezés ideje: 2016.05.02 – 2017.04.30.
 •      Kedvezményezett: Törökbálint Város Önkormányzata, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.
 •      Honlap:www.normaproject.hu

A projekt célja és ezzel összefüggésben a konferencia előadásai mikro térségi gazdaságfejlesztési modell megalkotásáról és eredményeiről szóltak:

 • Nemzetközi előadókkal bemutatásra kerülnek nemzetközi minták az okos városok/régiók, illetve a regionális gazdaságfejlesztés témaköréből
 • Ismertetésre kerül az ún. 5T-modell Törökbálint térségében, 5 önkormányzat részvételével megvalósítandó „Okos-Régió”.
 • Előadások hangzanak el a térinformatika szerepéről a térségi gazdaságfejlesztésben
 • Beszámolók hangzanak el a „Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel” c. projekt eredményeiről.
 • Bemutatásra kerülnek a távmunka és a távoktatás (e-learning) önkormányzati alkalmazásának konkrét eredményei egy önkormányzatnál.

 

A kiállítás bemutatta:

 • Az önkormányzati döntés-előkészítéssel és támogatással kapcsolatos, a napi gyakorlatba már bevezetett térinformatikai és informatikai megoldásokat
 • Az 5T-Okos Régió modellhez kapcsolódó térinformatikai alapú befektetés-támogatási információs rendszert.
 • Az okos eszközökre épülő önkormányzati alkalmazásokat.

A pályázati felhívás szerint a projektnek az alábbi céloknak kell megfelelnie:

 • Megerősített intézményi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer révén.

 • Magyar és a norvég közintézmények közötti kétoldalú együttműködések erősítése.

A pályázati felhívás az említett célok eléréséhez a következő beavatkozási területeket nevesítette:

 • Helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés és az ehhez szükséges társadalmi konszenzus megteremtése.

 • Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén, élhetőbb települések kialakítása érdekében.

Projekt partnerek

A pályázati kiírás szerint norvég, valamint hazai partnereket is be kellett vonni a projekt megvalósításába. Ennek megfelelően az alábbi partnerekkel működünk együtt projektünkben.

Norvég partnerek:

 •         Lillehammeri Egyetem Élethosszig Tartó Tanulás Központja (humán erőforrás fejlesztés),
 •         Lillehammer Önkormányzata (önkormányzati kapacitásfejlesztés, tapasztalatcsere),

 

Magyar partnerek:

 

 • Önkormányzatok a főváros dél-nyugati agglomerációjából: Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok (kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotása, kistérségi befektetés-támogatási   információrendszer működtetése, KKV-k támogatása  stb.)
 • Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vállalkozásfejlesztés, továbbképzés)
 • Telenor Zrt. (gazdaságfejlesztési modell kialakítása, digitalizáció a közigazgatásban)
 • HUNAGI Magyar Térinformatikai Társaság (nemzetközi rendezvényszervezés)

A projekt közvetlen céljai:

1. A főváros dél-nyugati agglomerációjában elhelyezkedő partner települések közös és helyi gazdaságfejlesztési értékeinek, lehetőségeinek feltárása.

2. A fenti értékeken alapuló gazdaságfejlesztési modell kialakítása a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Telenor Zrt. bevonásával, majd erre épülő településfejlesztési stratégia megalkotása Törökbálinton, a norvég partner önkormányzat tapasztalatainak bevonásával.

3. A kistérségi gazdaságfejlesztési modell megvitatása regionális konferencia keretében a partnerek bevonásával, továbbá a modell és az integrált településfejlesztési stratégia megismertetése és konszenzuson alapuló elfogadtatása a helyi lakossággal és szereplőkkel, fórumok tartásával. Tapasztalatok átadása partner önkormányzatoknak.

4. Önkormányzati kapacitásfejlesztés (helyi és partner önkormányzatok), humán erőforrás fejlesztés révén:

 • oktatási anyag (e-learning) kidolgozása és oktatás (pl. konfliktuskezelés, problémamegoldás) helyi önkormányzati ügyfélszolgálati dolgozóknak,
 • oktatási anyag kidolgozása és oktatás (pl. kritikus helyzetek kezelése) helyi önkormányzati vezetőknek,
 • e-learning tananyag (pl. üzleti ismeretek és képességek fejlesztése, marketing) kidolgozása helyi mikro és kisvállalkozóknak,
 • célcsoportok oktatásához oktatók képzése vagy igénybe vétele,
 • interneten futtatható általános e-learning megoldás kifejlesztése és bevezetése egy oktatási szerver létrehozásával.
 • az emberi erőforrás célcsoportok továbbképzésének célja az érintett települések versenyképesség növelése.

5. Törökbálint önkormányzatnál és intézményeinél a nemek egyenlőségének biztosítására továbbképzési program kidolgozása (norvég tapasztalat átvételével), illetve mintaprojekt kisgyermekes anyák elektronikus távmunka végzésének bevezetésére.

6. A projekt eredményeinek és tapasztalatainak átadása workshop-ok és nemzetközi/országos konferencia formájában, a norvég partnerek, ill. a HUNAGI és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Telenor Zrt.és egyéb résztvevők bevonásával.

A projekt megvalósítása

A projekt várható eredményei Törökbálinton

 • Az önkormányzat Köztársaság téri két épületének átalakítása és felújítása, amely az új városháza építésének idejére lehetővé teszi a lebontásra kerülő polgármesteri hivatali épületben (Munkácsy M. u. 79.) dolgozók áttelepítését és a szolgáltatások folyamatos működtetését. Az új városháza átadását követően pedig önkormányzati szolgáltatások és vállalkozói információs pont helyszínéül fog szolgálni.
 • Az épületek felújítása a szükséges informatikai infrastruktúra kiépítését is magába foglalja.
 • Az önkormányzat lakosság felé történő kommunikációjának korszerűsítésére, a tájékoztatás hatékonyságának növelésére négy közintézményben – hivatali ügyfélszolgálat, művelődési ház, sportközpont, felnőtt orvosi rendelő – elektronikus hirdető tábla kerül elhelyezésre, amelyeket egy kommunikációs szerveren keresztül működtetnek.
 • Informatikai fejlesztéssel polgármesteri hivatali ügyfélszolgáltatások okostelefonon való elérhetőségének bővítése..
 • Kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotásával a helyi településfejlesztési koncepció és stratégia, ill. befektetés-ösztönzési stratégia kialakításának megalapozása.
 • Kistérségi befektetés-támogatási információrendszer létrehozása és működtetése az önkormányzatnál. A befektetés ösztönzéshez helyi ingatlanbefektetési portfólió, ill. ún. város brossura létrehozása. Mindezek a befektetőknek a városba csábítását, új bevételek generálását célozzák, amelyek településfejlesztésre használhatók fel.
 • Elektronikus tananyagok (e-learning) fejlesztésével és oktatásával polgármesteri hivatali munkatársak és vezetők továbbképzése.
 • E-learning anyagok fejlesztésével és interneten való elérésének biztosításával – információs ponton keresztül – a helyi KKV-k támogatása.
 • Élethosszig tartó tanulás kampány indítása a lakosság felé, pl. az időskorú munkavállalók versenyképességének növelése céljából.
 • Lillehammer önkormányzatánál tett tanulmányút révén a norvég közigazgatás működésének megismerése.
 • A Telenor Zrt. és a PMKIK projektbe való bevonásával a helyi és járási gazdasági és vállalkozásfejlesztési kapcsolatok erősítése.

A projekt elért eredményei a négy partner önkormányzatnál

 • A projektben való együttműködés révén közvetlen részvétel a kistérségi – lényegében az érdi járásra – kiterjedő gazdaságfejlesztési modell megalkotásában. Ezzel megnyílt a lehetőség a partnerek között a térségi gazdasági együttműködésre.

 • Bekapcsolódtak a projekt keretében létrehozandó befektetés-támogatási információs rendszerbe, amely marketing támogatást nyújt a helyi befektetés-ösztönzéshez.

 • Hozzáférnek a kialakítandó településfejlesztési döntéstámogató információrendszer szolgáltatásaihoz.

 • Részesülnek az e-learning oktatásban és online hozzáférhetnek az oktatási anyagokhoz.

 • Részesei lettek a lakosság felé indítandó élethosszig tartó tanulás, valamint a nemek közötti egyenlőség kampányban.

 • Részt vettek a tudás megosztást célzó regionális, ill. országos konferencián.

 

Összegezve

A projekt – az Okos Régió létrehozásával - eredményei révén hozzájárult az érintett településeken az önkormányzati szolgáltatások minőségének javításához, a fenntartható működéshez és fejlődéshez szükséges források biztosításának megalapozásához, és ezek által a jobb életminőség eléréséhez.

Törökbálint és az érintett települések a projekt által kialakított modell révén kidolgozták és létrehozták a helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjait, önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel.